Integritetspolicy

1.  OM WOUS OCH WEBBPLATSEN

Wous Media AB, org.nr 559247-1360, Villagatan 4, 553 13 Jönköping, (”Wous, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Wous värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Wous målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Wous samlar in samt varför och hur Wous behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till Wous angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar Wous in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp eller ditt klubbmedlemskap om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner våra Samarbetspartners i denna integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av Wous och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla sina produkter och tjänster via webbplatsen (”Samarbetspartners”). När vi nämner Webbplatsen menar vi wous.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Wous kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Wous inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan och till Wous cookie policy.


2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

2.1.1 Kunder och prenumeranter

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster från Wous Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med någon av Wous Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Wous samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Personnummer (gäller endast för kunder i Sverige);
 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • Leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
 • Användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • Köp-, betal- och orderhistorik;
 • Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

 • Våra Samarbetspartners,
 • Genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,
 • Genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

2.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.2.1 Kunder

Wous behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Wous tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.
 • Berättigat intresse:
  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra Wous tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
  Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

2.2.2 Prenumeranter

Wous behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka Wous:s nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från Wous och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

2.3 Lagring av personuppgifter

2.3.1 Kunder och prenumeranter

Wous vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Kund: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att Wous eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Prenumerant: Om du anmält dig som prenumerant på Wous nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Wous, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Wous sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kundklubbsinformation, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Wous inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

2.4 Överföring av personuppgifter

2.4.1 Kunder och prenumeranter

Information om våra kunder är en viktig del av Wous verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Wous iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Samarbetspartners: Våra Samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig eller för att fullgöra sina skyldigheter om du valt att använda deras tjänster genom vår Webbplats. Det anges tydligt när en Samarbetspartner är involverad i ditt köp.
 • Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Wous ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Wous, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att Wous säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

Wous kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till avsnitt 4.

3. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Wous vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. Wous kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Wous även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att Wous för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att Wous begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.  Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Wous behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Wous använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Wous kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar Wous för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud på kontaktuppgifterna nedan.

5. Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Om du vill återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, läs mer om hur du gör i vår cookiepolicy.

Du kan läsa Wous:s policy för cookies som ger detaljerad information kring Wous:s användning av cookies nedan.

6. Ändringar i integritetspolicy

Wous förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

7. Kontaktuppgifter

Wous Media AB, Mail: info@wous.se

Cookiepolicy
Denna policy gäller för användning av cookies på Wous.se. (”Wous", "vi", "oss”) använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur besökaren använder webbplatsen. Genom att använda Wous webbsida och våra tjänster samtycker användaren till att Wous använder cookies i enlighet med vad som framgår nedan. Cookies är textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Cookies används dels för att underlätta användningen av en webbplats genom att t.ex. komma ihåg dina val och inställningar och dels för att utveckla webbplatsen och analysera ditt beteende. Vissa funktioner fungerar inte utan cookies. Wous kan komma att använda olika taggar såsom olika elektroniska bilder och script som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Wous tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller taggar på besökarens webbläsare i samband med användandet.

Hur vi använder cookies?
På webbplatsen använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen.

Användarupplevelse
En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare för att förbättra upplevelsen. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Vi använder också cookies för att optimera hastigheten på webbsidan.

Marknadsföring
Vi använder cookies för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på Wous och andra webbplatser, baserat på din aktivitet på webbplatsen oavsett om du loggat in eller inte. Sådana cookies kan t.ex. användas för att välja målgruppstyrd annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor du får se genom annonsering och anpassat innehåll, s.k. personifiering. Vi använder också cookies i tävlingsformulär och kundundersökningar. På så sätt slipper du som besökare att få upp exempelvis samma undersökning varje gång du går in på webbplatsen.

Webbutveckling
Vi använder cookies för att sammanställa anonym, aggregerad webbstatistik som gör det möjligt för oss att förstå hur besökare använder vår webbplats och hjälper oss att förbättra vår webbplats struktur och innehåll. I de fall besökaren är inloggad på vår webbplats finns även information om detta sparad i våra cookies.

Vilka typer av cookies vi använder

Session cookies
För att vissa funktioner på Wous eller våra andra webbplatser ska fungera, exempelvis att rätt webbsidor visas för rätt person, använder webbplatsen så kallade "session cookies". När du besöker vår webbplats förser vår webbserver din dator med ett unikt id-nummer för det unika besöket. Dessa cookies saknar utgångsdatum och lagras istället temporärt i användarens dators minne tills webbläsaren stängs ner.


Persistent cookies
En persistent cookie har en angiven varaktighet, eller livstid, som avgör hur länge den lagras på din dator eller mobila enhet. Sådana cookies lagras tills livstiden går ut eller till det att du själv tar bort dem manuellt.

Tredjepartscookies
En tredjepartscookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta förekommer när vi har leverantörer som utför tjänster åt oss, som t.ex. vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier.

Du kan ställa in hanteringen av cookies i din webbläsare
Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana persistent cookies som har lagrats på din enhet. Väljer du att inte tillåta användning av cookies från wous.se kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Hur personuppgifter hanteras i cookies
Det kan förekomma att Wous samlar in och hanterar vissa personuppgifter med hjälp av cookies. För denna hantering gäller vår Integritetspolicy.

Vid frågor om cookiepolicy, vänligen kontakta oss på info@wous.se